Vlada odobrila: IRF se zadužuje 50 miliona eura kod Francuske agencije za razvoj

 Vlada odobrila: IRF se zadužuje 50 miliona eura kod Francuske agencije za razvoj

Foto: Pixabay

Investiciono – razvojni fond Crne Gore zadužiće se 50 miliona eura kod Francuske agencije za razvoj, a taj novac utrošiće za dalji razvoj crnogorske ekonomije, dok je saglasnost za kreditno zaduženje dala Vlada Crne Gore.

“U informaciji se kao razlog kredita ističe stvaranje preduslova za dalji razvoj crnogorske ekonomije, sa naglaskom na finansiranje klimatskih projekata i podrške posebnim ciljnim grupama klijenata, kao i podrška uspostavljanju Sistema zaštite životne sredine i socijalnih pitanja u poslovanju IRF-a”, navodi se u saopštenju Vlade.

Vlada je donijela odluku o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2021. godinu, kojom je utvrđena godišnja kvota u ukupnom broju od 20.454 dozvola.

“Iz navedenog broja, izdvaja se 5.000 dozvola za privremeni boravak i rad stranaca, koje Ministarstvo rada isocijalnog staranja može dodatno rasporediti za pojedine namjene, u skladu sa potrebama tržišta rada na zahtjev Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Za zapošljavanje stranaca se utvrđuje 11.824 dozvola i za sezonsko zapošljavanje 3.630 dozvola”, navodi se u saopštenju Vlade.

Kako iz Vlade pojašnjavaju, iz ukupno utvrđenog broja raspoređeno je 15.454 dozvola.

“Najviše dozvola je opredijeljeno za sljedeće djelatnosti: usluge smještaja i ishrane 4.978 dozvola, građevinarstvo 4.625 dozvola, ostale uslužne djelatnosti 1.670 dozvola, trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala 1.102 dozvola i poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 530 dozvola”, navodi se u saopštenju.

Usvojena je Informacija o projektu izgradnje hidroelektrane Buk Bijela i njegovom potencijalnom uticaju na stanje očuvanosti mjesta svjetske baštine Nacionalni park Durmitor.

“Imajući u vidu najnovije medijske navode koji ukazuju da se ubrzano radi na pribavljanju sve neophodne dokumentacije od strane bosansko-hercegovačkih institucija, odnosno da je najavljeno kako će vlasti Republike Srpske već tokom decembra ove ili početkom naredne godine izdati građevinske dozvole za izgradnju pomenute hidroelektrane, u Informaciji se ističe da je potrebno preduzeti niz koraka kako bi se pribavile potrebne informacije i sprovele konkretne aktivnosti na bilateralnom, ali i na multilateralnom nivou”, navodi se u saopšetnju.

Podsjećaju  da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma 23. jula 2019. zatražilo dopisom da mu se dostavi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrane Buk Bijela na rijeci Drini sa relevantnom tehničkom dokumentacijom, kako bi bili sprovedeni svi zahtjevi predviđeni Espoo Konvencijom, ali tražena dokumentacija nije dostavljena Crnoj Gori ni nakon slanja urgencije nadležnom resoru Republike Srpske. Takođe, Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO obratila se u junu 2020. Državnoj komisiji Bosne i Hercegovine sa zahtjevom da se nadležnim institucijama dostavi sva relevantna dokumentacija i informacije o ovom projektu, kako bi crnogorska strana mogla da sagleda implikacije projekta na kanjon rijeke Tare, odnosno na Nacionalni park Durmitor, međutim, odgovor još uvijek nije stigao.

“U tom kontekstu, pored ostalog, zaduženo je Ministarstvo vanjskih poslova da uputi urgenciju Državnoj komisiji Bosne i Hercegovine u vezi dopisa Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO, te zatraži zvanično objašnjenje o planovima, rokovima i toku realizacije projekta izgradnje HE Buk Bijela, kao i da, u saradnji sa Crnogorskom nacionalnom komisijom za UNESCO i Ministarstvom održivog razvoja i turizma obavijesti UNESCO i njegova savjetodavna tijela o preduzetim aktivnostima”, navode u Vladi.

Takođe, donijeta je Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Glavnom gradu Podgorica. Uredba se odnosi na davanje saglasnosti na idejna rješenja zgrade bruto građevinske površine 3.000 m² i više.

“Vlada je donijela Odluku o prenosu prava na nepokretnostima Opštini Bijelo Polje radi ostvarivanja javnog interesa – prostornog smještaja Javnog preduzeća za komunalnu djelatnost „Lim“. Odluka je donijeta na osnovu zahtjeva Opštine Bijelo Polje koja je zatražila raspolaganje nepokretnošću radi prostornog smještaja i organizacije rada Javnog preduzeća”, pojašnjavaju u Vladi.

Vlada je dala saglasnost na Prijedlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Danilovgrad i na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o lokalnim i komunlanim taksama u Opštini Nikšić.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još