Raspisan konkurs za izvršnog direktora Aerodroma

 Raspisan konkurs za izvršnog direktora Aerodroma

Aerodromi Crne Gore juče su raspisali javni konkurs za izbor izvršnog direktora tog javnog preduzeća.

Kako je objavljeno na sajtu Zavoda za zapošljavanje, kandidat treba da ima VII-1 stepen stručne spreme, najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja, znanje engleskog jezika (srednji nivo), a poželjno je da posjeduje iskustvo iz oblasti vazdušnog saobraćaja, ekonomije ili poslovnog upravljanja, te da posjeduje visoke etičke standarde i integritet.

Uz prijavu za Javni konkurs, kandidat za izvršnog direktora mora da dostavi i prijavu za radno mjesto (koja mora da sadrži podatke kandidata: ime i prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu), diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom, radnu biografiju CV, kopiju lične karte, dokaz da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja; uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Pravo prijavljivanja na konkurs imaju i državljani drugih država u skladu sa zakonom.

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze, dostave u originalu, ili u ovjerenoj kopiji u zatvorenoj koverti na adresu Aerodromi Crne Gore AD – Podgorica, Poštanski fah 202, sa naznakom „ Za otvoreni Javni konkurs za izbor izvršnog direktora.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u štampanim medijima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izvor: CDM

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još