Opština Bar po prvi put donosi Strategiju zapošljavanja

 Opština Bar po prvi put donosi Strategiju zapošljavanja

Foto: Portal Bar

Opština Bar kreirala je po prvi put Strategiju zapošljavanja, za period od 2021. do 2025. godine. Strategija koja je u fazi nacrta, sa akcionim planom za 2021. godinu, dostupna je građanima i stavljena na javnu raspravu do 2. aprila, tokom koje svi zainteresovani mogu da se upoznaju sa predloženim mjerama i aktivnostima i daju svoje sugestije.

„Zapošljavanje kao preduslov za ekonomski nezavisnog pojedinca, jačanje stručnih kvalifikacija i stvaranje uslova za nova radna mjesta zadaci su kojima je Opština Bar dala prioritet, i sistemskim pristupom, uz saradnju sa partnerima na lokalnom nivou, kreirala Stategiju zapošljavanja u opštini Bar za period 2021-2025“, saopšteno je iz Opštine Bar.

Strategija zapošljavanja donosi se prvi put u Opštini Bar i, kako je saopšteno, prvenstveno treba da doprinese daljem socio-ekonomskom razvoju opštine.

„Njen glavni cilj je održivo i inkluzivno zapošljavanje i samozapošljavanje, što će se postići kroz unapređenje kvaliteta radne snage – usklađivanjem stručnih kvalifikacija i kompetencija radne snage sa potrebama tržišta, jačanjem preduzetništva i kreiranjem novih radnih mjesta, i povećanjem zaposlenosti i socijalne uključenosti teže zapošljivih lica. Ovim strateškim dokumentom, lokalna uprava želi da uspostavi okvir za stvaranje tržišta rada sa novim radnim mjestima koja nude mogućnost za brže i lakše zapošljavanje svih i zadržavanje stručnih kadrova“, stoji u saopštenju.

Strategija zapošljavanja usaglašena je sa Nacionalnom strategijom zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2016-2020. i drugim strateškim dokumentima Crne Gore koji su vezani za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu isključenost, kao i sa strateškim okvirom politike zapošljavanja Evropske unije. Nacrt strategije pripremila je Partnerska grupa za zapošljavanje sačinjena od predstavnika Opštine, institucija i partnera na lokalnom nivou, uz tehničku pomoć projekta „Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori“, koji se finansira iz EU-IPA sredstava u okviru Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku 2015-2017. (SOPEES).

Javna rasprava povodom Nacrta Strategije zapošljavanja u opštini Bar trajaće do 2. aprila, a zbog epidemije korona virusa i aktuelnih mjera prevencije, u neposrednom kontaktu biće organizovana samo stručna javna rasprava, dok ostala okupljanja neće biti organizovana.

Primjedbe, predlozi i sugestije na Strategiju zapošljavanja mogu se dostavljati Sekretarijatu za privredu neposredno na šalteru Građanskog biroa, putem pošte – Bulevar revolucije broj 1 ili putem e-mail-a: privreda@bar.me.Nacrt Strategije i predloženi akcioni plan građanima su dostupni na sajtu Opštine Bar www.bar.me, u prostorijama Sekretarijata za privredu, kao i prostorijama mjesnih zajednica i mjesnih kancelarija.

„Opština Bar poziva sugrađane da učestvuju u javnoj raspravi i svojim predlozima i sugestijama daju doprinos izradi kvalitetnijeg teksta Strategije zapošljavanja u opštini Bar“, stoji u saopštenju.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još