Novi sistem odvojenog sakupljanja otpada podrška konceptu reciklaže

 Novi sistem odvojenog sakupljanja otpada podrška konceptu reciklaže

Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Bar usvojena je na posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta, sa namjerom da se stvore uslovi za ostvarenje jednog od osnovnih ciljeva proklamovanih nacionalnom strategijom upravljanja otpadom, a to je podrška konceptu reciklaže, u skladu sa postavljenim smjernicama iz Zakona o upravljanju otpadom.

Tako će, prema usvojenom dokumentu, biti stvoreni uslovi za sakupljanje otpada po vrsti i svojstvima.

„Osnovni razlog donošenja predmetne odluke ogleda se u stvaranju normativnog osnova za razvrstavanje otpada koji se produkuje u domaćinstvima po modelu „suva“ i „mokra“ frakcija. U posudama koje su namijenjene „suvoj“ frakciji odlagaće se papir, karton, plastika, metal i/ili staklo, a u posudi „mokra“ frakcija sve vrste komunalnog otpada koje nijesu sadržane u suvoj frakciji komunalnog otpada, ne uključujući kabasti otpad i jestiva ulja i masti”, ističu iz barskog Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine.

„MOKRA“ I „SUVA“ FRAKCIJA

Komunalni otpad sakupljaće se na jasno određen način za različite djelove grada.

„U centru grada i na područjima prigradskih naselja (kod kolektivnog tipa stanovanja) gdje je moguće postaviti odvojene posude, sakupljanje „suve“ frakcije (papira i kartona, plastične ambalaže, stakla, metala) i „mokre“ frakcije, vrši se u odvojenim posebno označenim posudama, koje obezbjeđuje sakupljač i na kojima je jasno vidljiv naziv i ilustrovani prikaz vrste komunalnog otpada koji se odlaže u predmetnu posudu. Na područjima seoskih naselja, sakupljanje „suve“ frakcije (papira i kartona, plastične ambalaže, stakla, metala) i „mokre“ frakcije, vrši se u odvojenim posebno označenim posudama, koje obezbjeđuje sakupljač i na kojima je jasno vidljiv naziv i ilustrovani prikaz vrste komunalnog otpada koji se odlaže u predmetnu posudu. U svim prigradskim naseljima (kod individualnog tipa stanovanja) sakupljanje otpada se vrši sistemom „od vrata do vrata“ na način da se sakupljanje „suve“ frakcije (papira i kartona, plastične ambalaže, stakla, metala), kao i sakupljanje „mokre“ frakcije, vrši u posebno označenim posudama u određenim danima“, stoji u usvojenom dokumentu.

PREDVIĐENE KAZNENE MJERE

Sakupljač otpada dužan je da redovno prazni posude za sakupljanje komunalnog otpada bez miješanja njegovih odvojenih vrsta, prilikom sakupljanja i transporta isti ne rasipa, vrši odvoz do lokacije namijenjene za obradu otpada, posude održava u ispravnom stanju i vrši njihovu dezinfekciju po potrebi i vodi posebnu evidenciju o sakupljenim količinama otpada, a sa druge strane građani su u obavezi da na ispravan način sortiraju otpad.

Za nepoštovanje ovih i drugih stavki propisanih usvojenom odlukom predviđene su, saglasno Zakonu o prekršajima, kaznene mjere, i to u rasponu od 150 eura do 10 hiljada eura – za sakupljače otpada, pravna i fizička lica.

Novčane kazne u pomenutom iznosu, između ostalih, predviđene i za sljedeće prekršaje sakupljača: ako sakupljač redovno ne prazni posude za sakupljanje komunalnog otpada bez miješanja njegovih odvojenih vrsta, odnosno frakcija, ako prilikom odvoza otpada isti rasipa, ako ne vrši odvoz otpada do lokacije namijenjene za njegovu obradu; ako ne obezbijedi posude sa jasno označenim nazivom i ilustrovanim prikazom za sakupljanje biorazgradivog, otpada iz vrtova i parkova, uljučujući i grobljanski otpad; ali i ako ne vrši sakupljanje kabastog otpada po pozivu korisnika usluge ili po sakupljanju kabastog otpada na lokaciji.

Kada govorimo o kaznenim odredbama predviđenim za pravna lica, ono može biti kažnjeno u slučaju da ostavi otpad u posudu koja nije namijenjena za tu vrstu/frakciju komunalnog otpada, sakupi biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova, uključujući i grobljanski otpad u posudu i na lokaciji koja nije namijenjena za tu vrstu otpada, sakupi kabasti otpad suprotno jasnim preporukama ili uništi i ošteti komunalnu posudu.

NADZOR VRŠI KOMUNALNI INSPEKTOR

Nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši organ lokalne uprave nadležan za komunalne  poslove, da inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši komunalni inspektor, kao i da obezbjeđenje komunalnog reda i komunalni nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši komunalni policajac.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja