Akcija u DOO Vodovod i kanalizacija Bar: Potrošačima omogućeno plaćanje duga na rate, bez prinudne naplate

 Akcija u DOO Vodovod i kanalizacija Bar: Potrošačima omogućeno plaćanje duga na rate, bez prinudne naplate

Foto: Sergej Zabijako

Postojeći program reprograma u DOO Vodovod i kanalizacija Bar dodatno je inoviran, pa je u ovom preduzeću 15. decembra pokrenuta nova akcija – „NA RATE, BEZ PRINUDNE NAPLATE“,, koja će sa ciljem da se potrošačima omogući da pod povoljnim uslovima reprogramiraju svoja dugovanja i na taj način izbjegnu troškove prinudne naplate, trajati do 31. januara naredne godine.

„Složena ekonomska situacija izazvana, širenjem i trajanjem globalne pandemije, dovela je cjelokupnu privredu i građane u težak položaj, umanjujući u znatnoj mjeri njihovu platežnu moć. Snažno smo orijentisani ka tome da, poštujući zakonske propise, uvijek težimo opcijama koje će uvažavati težak ekonomski položaj naših korisnika koje vidimo kao naše partnere u procesu poslovanja i unaprijeđenja usluga koje pružamo. DOO “Vodovod i kanalizacija“ Bar je prepoznato kao Društvo kome su prioritet zadovoljni korisnici, odgovoran odnos prema kvalitetu pružanja usluga i njihovo stalno unaprijeđenje na svim nivoima. Polazeći od činjenice da nastupaju mjeseci kada će evidentno doći do stagnacije privrednih aktivnosti, a sa druge strane ponašajući se odgovorno u cilju održavanja kontinuirane, kvalitetne i sigurne isporuke vode svim korisnicima, kreirali smo optimalno rješenje za koje smatramo da će korisnici prihvatiti u velikoj mjeri“, saopštio je ovim povodom izvršni direktor DOO Vodovod i kanalizacija Bar Mladen Đuričić.

Program reprograma, precizira Đuričić, obuhvata sve kategorije korisnika, i fizička i pravna lica.
„Reprogram za kategoriju korisnika fizička mogu zaključiti korisnici koji duguju dva ili više računa, a da ona nijesu ispod iznosa od 100,00€, a za koje nije pokrenut postupak prinudne naplate, dugovanja po pravosnažnim presudama i rješenja o izvršenju kao i korisnici koji su u prethodnom periodu potpisali reprogram ali nije ispoštovana propisana dinamika plaćanja“, objašnjava direktor Vodovoda.

Reprogram, dodaje, omogućava korisniku fizičkom licu da prilikom zaključivanja protokola odabere i plati samo prvu ratu koja se kreće počev od 15,00€, u zavisnosti od ukupnog iznosa dugovanja. Preostali dio dugovanja moguće je izmiriti na maksimalno 48 mjesečnih rata zavisno od iznosa. Tokom poštovanja ugovornih odredbi iz protokola, obračun zatezne kamate miruje, a korisnik je u obavezi da redovno izmiruje tekući račun i propisanu ratu.

„Takođe, korisniku koji redovno izvršava svoje obaveze iz zaključenog reprograma izvršiće s
otpis obračunate zatezne kamate obuhvaćene reprogramom“, napominje Đuričić.

S obzirom da je kriza izazvana pandemijom virusa COVID-19 imala veliki uticaj na privredne subjekte, a imajući u vidu njihovu nemjerljivu ulogu u rastu, razvoju i prosperitetu naše opštine, Đuričić kaže da je kreiran i program reprograma i za korisnike iz kategorije pravnih lica.
„Cilj menadžmenta je svakako ostvarenje dobiti i akumuliranje sredstava ali i efikasno održavanje distributivne mreže, razvoj komunalne infrastrukture, a sve u cilju što većeg nivoa zadovoljstva naših korisnika. Shodno tome, odlučili smo da se korisnicima koji svoja ukupna dugovanja izmire jednokratnim plaćanjem, odnosno odjednom, u periodu od 15.12.2021. godine do 31.12.2021.godine izvrši otpis obračunate zatezne kamate uz prethodno podnijeti zahtjev“, ističe Đuričić.

Sve dodatne informacije oko uslova potpisivanja mogu dobiti lično u prostorijama Društva, putem kontakt telefona: 067075171 ili na e-mail: reklamacije@vodovod-bar.me.
„Ulaganje u zadovoljstvo naših korisnika posmatramo kao korisnu investiciju koja doprinosi uspješnom poslovanju i potvrđivanju društvene odgovornosti našeg Društva. Zato, pozivamo sve korisnike da iskoriste navedene pogodnosti i na ovaj način lakše izmire svoja dugovanja i time izbjegnu restriktivne mjere i troškove prinudne naplate“, kaže Đuričić

On je iskoristio priliku i da pozove sve korisnike ovog preduzeća da daju doprinos što ažurnijem i efikasnijem poslovanju Društva i dobiju mogućnost ostvarenja sopstvenih prava kroz proces izvršenja procesa prenosa vlasništva.
„Naime, Odlukom o vodosnadbijevanju na području Opštine Bar, članom 64 propisano je da je korisnik dužan da Društvu prijavi sve promjene od značaja za pružanje usluga ( promjena vlasnika, broja članova domaćinstva i sl.) u roku od 7 dana od dana nastanka promjene. Takođe, članom 69 iste Odluke propisano je da će se vlasnik stana ili poslovnog prostora koji je izvršio promet nepokretnosti smatrati obveznikom plaćanja naknade za isporučenu vodu sve do prijave promjene vlasništva“, podsjeća Đuričić.

On se na kraju zahvalio svim korisnicima koji redovno izmiruju svoje račune za utrošenu vodu, a koji predstavljaju „najpouzdanije partnera u procesu kreiranja održivog i stabilnog sistema vodosnabdjevanja na području naše opštine“.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još